Dịch vụ kế toán

Công tác Kế toán là một công tác quan trọng ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động và sự phát triển của doanh nghiệp. Mọi doanh nghiệp đều cần phải có hệ thống kế toán được thiết lập phù hợp với các quy định của Pháp luật ngay từ những ngày đầu đi vào hoạt động

Dịch vụ tư vấn làm thủ tục về thuế

Thuế là mối quan tâm hàng đầu của các tổ chức và cá nhân. Hiện nay, Ngành thuế Việt Nam đã và đang thực hiện lộ trình cải cách và hiện đại Ngành thuế Do đó, Chính sách Thuế thay đổi thường xuyên, doanh nghiêp phải tự cập nhật, tự tìm hiểu và thực hiện các Luật, Nghị định, Thông tư, Quyết định

Dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp

Trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam đang thực sự hoà nhập với kinh tế thế giới, các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam đang phải cạnh tranh ngày càng gay gắt ở thị trưòng trong nước và quốc tế. Â Vì vậy, tìm kiếm một chiến lược và phương thức quản trị doanh nghiệp thành công .

Dịch vụ khác

Chúng tôi tin rằng dịch vụ của chúng tôi sẽ góp phần tiết kiệm chi phí, giảm thiểu rủi ro và mang lại hiệu quả cao trong việc quản lý của bạn. Bất cứ khi nào bạn thấy cần phải có một giải pháp cho vấn đề quản lý của mình.

Cập nhật quy định mới về Thuế

Email In PDF.

Nhằm triển khai thực hiện kịp thời Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi, ngày 8/07/2013, Bộ Tài chính vừa ban hành Công văn số 8817/BTC-TCT về vấn đề triển khai thực hiện các quy định có hiệu lực từ 01/7/2013 tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN. Ngày 22 tháng 07 năm 2013, Chính phủ mới ban hành Nghị định số 83/2013/NĐ-CP thay thế Nghị định 85/2007/NĐ-CP và Nghị định 106/2010/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lý thuế.TFC Gia Lai xin trích giới thiệu tóm tắt  những nội dung mới của công văn số 8817/BTC-TCT và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP. I.            Công văn số 8817/BTC-TCT

1.     Bắt đầu áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNCN:

Áp dụng mức giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công, từ kinh doanh như sau:

- Giảm trừ cho bản thân là 9 triệu đồng/tháng;

- Giảm trừ cho mỗi người phụ thuộc là 3,6 triệu đồng/tháng.

2. Điều chỉnh quy định về điều kiện xác định cá nhân cư trú: Điều chỉnh quy định về điều kiện xác định cá nhân cư trú căn cứ thời hạn thuê nhà để ở trên hợp đồng thuê nhà là từ 183 ngày trở lên (thay vì từ 90 ngày trở lên theo quy định tại Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 8/9/2013 của Chính phủ).

3. Khấu trừ theo theo tỷ lệ thống nhất cho cá nhân cư trú: Tổ chức trả thu nhập cho cá nhân cư trú không ký HĐ lao động hoặc ký HĐ lao động dưới 03 tháng, thực hiện khấu trừ theo theo tỷ lệ thống nhất là 10% đối với thu nhập từ 2.000.000 đồng trở lên/lần trả (không phân biệt có hay chưa có mã số thuế).

4. Áp dụng thống nhất việc xác định thu nhập từ chuyển nhượng cổ phần: chuyển nhượng cổ phần không phân biệt cổ phần của công ty đại chúng hay chưa phải công ty đại chúng đều là chuyển nhượng chứng khoán.

5. Bổ sung điều kiện về miễn thuế đối với Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam:

- Cá nhân phải có quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày.

- Các trường hợp chuyển nhượng nhà ở, công trình xây dựng hình thành trong tương lai không được miễn thuế thu nhập cá nhân theo diện nhà ở duy nhất.

(quy định trước đây tại Điều 4 Nghị Định Số: 100/2008/NĐ-CP ngày 08 tháng 09 năm 2008 chỉ quy định Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có đuy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thuộc diệ n Thu nhập được miễn thuế)

6. Quy định về các khoản phí tích luỹ mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền tích luỹ đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện:   Các tổ chức, doanh nghiệp có mua hoặc đóng hộ cho người lao động các khoản tiền phí tích luỹ mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm không bắt buộc khác, tiền tích luỹ đóng góp quỹ hưu trí tự nguyện thì không cộng các khoản này vào thu nhập chịu thuế trong kỳ để xác định số thuế TNCN phải khấu trừ của cá nhân.

II. Nghị định số 83/2013/NĐ-CP

1. Quy định cụ thể trách nhiệm của Bộ tài chính, cơ quan thuế, Tổng cục Hải quan khi áp dụng quản lý rủi ro trong quản lý thuế

2. Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (sau đây viết tắt là APA)

Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (sau đây viết tắt là APA) được thực hiện theo nguyên tắc giao dịch độc lập phản ánh giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết, trên cơ sở pháp luật Việt Nam, các hiệp định tránh đánh thuế hai lần và ngăn ngừa trốn lậu thuế mà Việt Nam đã ký và phù hợp với thông lệ quốc tế

Đối tượng áp dụng APA:

Người nộp thuế là tổ chức hoạt động SX, KD hàng hóa, dịch vụ là đối tượng nộp thuế của luật thuế TNDN và thực hiện khai thuế theo phương pháp được quy định tại Khoản 1 Điều 11 Luật thuế TNDN (so thuế TNDN phải nộp trong kỳ tính thuế được tính bằng thu nhập tính thuế nhân với thuế suất), có giao dịch kinh doanh hàng hóa, dịch vụ với các bên có quan hệ liên kết.

Bên ký kết: Tổng cục Thuế tiếp nhận đề nghị ký kết APA, trao đổi, đàm phán với người nộp thuế hoặc cơ quan thuế nước ngoài có liên quan; tổ chức giám sát thực hiện APA.

Hiệu lực:  APA đã ký có hiệu lực trong thời gian tối đa 05 năm và có thể được gia hạn không quá 05 năm tiếp theo. Thời điểm bắt đầu hiệu lực không trước ngày người nộp thuế nộp đơn xin áp dụng APA.

APA có thể được dừng đàm phán hoặc chấm dứt hiệu lực tại bất kỳ thời điểm nào trước khi hết hiệu lực chính thức theo yêu cầu của người nộp thuế hoặc cơ quan thuế.

Nội dung của Thỏa thuận trước về phương pháp xác định giá tính thuế (APA)

Nghị định quy định các nội dung cơ bản gồm:  Tên, địa chỉ của các bên; Mô tả các giao dịch liên kết thuộc phạm vi APA; Phương pháp xác định giá tính thuế, tính toán các số liệu về mức giá, tỷ suất lợi nhuận gộp và tỷ suất sinh lời; Các giả định quan trọng; trách nhiệm, nghĩa vụ của người nộp thuế;  trách nhiệm, nghĩa vụ của cơ quan thuế; Quy định về hiệu lực áp dụng; Các quy định khác;  Các phụ lục (nếu có).

APA đã ký có hiệu lực trong thời gian tối đa 05 năm và có thể được gia hạn không quá 05 năm tiếp theo.

3. Xác định trước mã số, xác định trước trị giá hải quan, xác nhận trước xuất xứ cho hàng hóa XNK

DN cung cấp các thông tin cho cho Cục Hải quan địa phương và có văn bản đề nghị xác định trước mã số, hoặc xác định trước trị giá hải quan, hoặc xác nhận trước xuất xứ cho hàng hóa.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo bằng văn bản về kết quả xác định trước trong thời hạn 25 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.

Văn bản thông báo kết quả xác định trước có giá trị sử dụng trong thời hạn tối đa 03 (ba) năm để khai hải quan và làm thủ tục hải quan khi hàng hóa thực tế XNK phù hợp với thông tin mà DN cung cấp.

4. Áp dụng biện pháp ưu tiên trong quản lý thuế đối với hàng hóa XNK:

Người nộp thuế đáp ứng các tiêu chí sau đây được áp dụng biện pháp ưu tiên trong thủ tục quản lý thuế:

a) Không bị các cơ quan thuế, hải quan xử lý về hành vi gian lận, trốn thuế, buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trong thời gian 2 năm liên tục trở về trước, kể từ ngày Tổng cục Hải quan nhận được văn bản của người nộp thuế đề nghị được công nhận là doanh nghiệp ưu tiên;

b) Thanh toán tiền hàng XNK qua ngân hàng;

c) Thực hiện thủ tục hải quan điện tử với cơ quan hải quan, thủ tục thuế điện tử với cơ quan thuế;

d) Không bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xử lý vi phạm PL về kế toán trong thời gian 2 năm liên tục trở về trước;

đ) Đáp ứng mức kim ngạch XNK hàng năm hoặc quy mô đầu tư do Bộ Tài chính quy định.

5. Thông báo khi có thay đổi thông tin đăng ký thuế:

Đối với người nộp thuế đã được cấp đăng ký thuế nhưng chưa thông báo thông tin về các tài khoản đã mở tại các NHTM, tổ chức tín dụng với CQ thuế trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thì phải thông báo bổ sung, chậm nhất là ngày 31/12/2013.

Người nộp thuế trong quá trình SXKD, hàng quý khi có thay đổi số tài khoản tại các NHTM, tổ chức tín dụng thì phải thông báo cho CQ thuế tại tờ khai thuế TNDN tạm tính hàng quý.

6. Khai thuế giá trị gia tăng theo quý

Khai theo quý áp dụng đối với người nộp thuế đáp ứng điều kiện có tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ của năm trước liền kề từ 20 tỷ đồng trở xuống:

- Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động SXKD, việc khai thuế GTGT được thực hiện theo tháng. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ của năm trước để thực hiện khai thuế GTGT theo tháng hay theo quý;

- Việc khai theo quý được ổn định theo chu kỳ 3 năm, chu kỳ khai theo quý đầu tiên được thực hiện ổn định từ ngày Nghị định này có hiệu lực đến hết năm 2016;

- Người nộp thuế thuộc diện khai thuế theo quý muốn thực hiện khai thuế theo tháng thì gửi thông báo cho CQ thuế biết. Việc khai thuế theo tháng hay theo quý được ổn định trọn năm dương lịch.

7. Trường hợp Khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo từng lần phát sinh:

Đối với hàng hóa mua để XK nhưng được tiêu thụ trong nước thì khai theo từng lần phát sinh (quy định trước đây: Khai theo từng lần phát sinh áp dụng đối với hàng hóa NK thuộc đối tượng chịu thuế TTĐB)

8. Quy định về Khai thuế đối với hàng hóa NK để tạo tài sản cố định

Hàng hóa NK để tạo TSCĐ của dự án ưu đãi đầu tư đã được ưu đãi về thuế NK theo lĩnh vực, địa bàn đầu tư nhưng sau đó chuyển nhượng cho đối tượng khác mà người nhận chuyển nhượng tiếp tục thực hiện dự án tại địa bàn, lĩnh vực được ưu đãi thì tiếp tục được hưởng ưu đãi về thuế và người chuyển nhượng, người nhận chuyển nhượng không phải thực hiện kê khai nộp thuế NK.

9. Khai thuế bảo vệ môi trường (BVMT)

Khai thuế BVMT đối với hàng hóa NK chịu thuế BVMT (trừ xăng, dầu, mỡ nhờn NK của công ty kinh doanh xăng dầu đầu mối) hồ sơ khai thuế thực hiện theo quy định tại Điều 14 Nghị định này (Khai thuế đối với hàng hóa XNK);

Khai thuế BVMT theo tháng đối với hàng hóa chịu thuế BVMT sản xuất (hoặc bao bì thuộc loại để đóng gói sẵn) bán ra, trao đổi, tiêu dùng nội bộ, tặng, cho.

NĐ quy định chi tiết về Hồ sơ khai thuế bảo vệ môi trường.

10. Khai thuế liên quan hồ sơ áp dụng Hiệp định thuế và các thỏa thuận quốc tế khác

Người nộp thuế đối có thu nhập thuộc diện không chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế theo (theo điều ước quốc tế) thì khai, nộp hồ sơ không chịu thuế, miễn thuế, giảm thuế theo điều ước quốc tế cùng với hồ sơ khai thuế.

11.  Khai thuế đối với trường hợp nộp thuế theo phương pháp khoán thuế.

- Khai thuế theo năm áp dụng đối với hoạt động KD thường xuyên của hộ kinh doanh, cá nhân KD nộp thuế theo phương pháp khoán.

- Cá nhân, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TTĐB, thuế tài nguyên, thuế BVMT, thuế TNCN.

12.  Xác định ngày đã nộp thuế.

Đối với việc nộp thuế bằng tiền mặt, chuyển khoản cho cơ quan thu thuế: Ngày nộp tiền thuế là ngày cơ quan thu thuế xác nhận trên chứng từ người nộp thuế đã nộp thuế.

Khi nộp thuế qua giao dịch điện tử: Ngày nộp tiền thuế là ngày người nộp thuế thực hiện giao dịch trích tài khoản của mình tại NH để nộp thuế và được hệ thống thanh toán của ngân hàng (CoreBanking) xác nhận giao dịch nộp thuế đã thành công.

13. Bổ sung về trường hợp Gia hạn nộp thuế

Không có khả năng nộp thuế đúng hạn trong trường hợp nguyên liệu NK để SX hàng hóa XK có chu kỳ sản xuất, dự trữ dài hơn 275 ngày; các trường hợp gặp khó khăn đặc biệt khác.

14. Bổ sung Trường hợp được xóa nợ tiền thuế:

Các khoản nợ tiền thuế không thuộc trường hợp nêu tại các Điểm a, b Khoản 1, Điều 32 (quy định như trước) được xóa nợ đáp ứng đủ các ĐK sau:

- Khoản nợ tiền thuế đã quá 10 năm kể từ ngày hết thời hạn nộp thuế;

- CQ thuế đã áp dụng tất cả các biện pháp cưỡng chế nhưng không thu đủ tiền thuế.

15.  Bổ sung điều kiện áp dụng thời hạn nộp thuế đối với nguyên liệu NK để sản xuất hàng hóa XK

- Người nộp thuế không nợ tiền thuế quá hạn, tiền chậm nộp, tiền phạt đối với hàng hóa XNK tại thời điểm đăng ký tờ khai HQ;

- Người nộp thuế không bị xử phạt vi phạm HC về lĩnh vực kế toán trong 2 năm liên tục tính từ ngày đăng ký tờ khai HQ trở về trước;

16. Nộp dần tiền thuế nợ

Người nộp thuế bị cưỡng chế quyết định HC thuế mà không thể nộp đủ tiền thuế nợ 1 lần thì có thể được nộp dần (tối đa không quá 12 tháng kể từ ngày bắt đầu thời hạn cưỡng chế QĐ HC thuế)  nếu đủ các điều kiện sau:
- Có bảo lãnh của Tổ chức tín dụng.
- Có cam kết về tiến độ thực hiện nộp dần tiền thuế nợ, tiền chậm nộp và chia đều số tiền nợ để nộp dần theo tháng.
Trường hợp người nộp thuế vi phạm cam kết về tiến độ nộp thì người bảo lãnh phải nộp thay cho người nộp thuế, bao gồm cả tiền thuế nợ và tiền chậm nộp.

17. Hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế trong trường hợp xuất cảnh

Người Việt Nam xuất cảnh để định cư ở nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, người nước ngoài trước khi xuất cảnh phải hoàn thành nghĩa vụ thuế

18. Quy định cụ thể về xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01 tháng 7 năm 2007

riguardano il senso di connessione spirituale che alcuni individui sono in grado di sperimentare rispetto ad altri individui e altre manifestazioni della vita. vendita cialis in farmacia, acquistare generico in italia http://premioinnovazione.cnr.it/dist/inc/doc/276020.html. dove comprare cialis online sicuro, farmacie online priligy -

Quei prodotti sono semplicemente delle truffe comprare propecia online legalizzate da cui è meglio stare lontani.

Allora diventa importante riflettere sulle cause di questa insufficienza spermatica per cercare di http://prmnewsletter.org/xenical-farmacia-on-line.html prevenirla prima ancora di curarla. Mangiare con le mani ostriche e crostacei, succhiare un http://www.friulicollinare.it/t3lib/stddb/file/acquistare-viagra-generico-italia.html cioccolatino, farsi spruzzare dalle bollicine dello champagne…E’ il modo di mangiare, più che la http://www.saprai.it/compile/html/93596.html scelta di particolari cibi, a rendere afrodisiaci i piaceri della tavola. Donne con un buon rapporto di http://sunmedical.it/cmadmin/images/files/78354.html coppia, ricco di intesa condivisione e comprensione, riescono con più facilità a tollerare lo stress dei trattamenti.

L’augmentation de la pression intra caverneuse va comprimer les artères caverneuses jusqu’à arriver à un équilibre de maintien de achat priligy france pharmacie l’érection. Enfin, des valeurs supérieures à 4 ng/ml nécessiten 90% des femmes de plus de 50 ans déclarent avoir une activité sexuelle priligy en ligne contre 73% en 1970 C’est là un vrai sujet d’inquiétude car la continuité dans les séries de données est un point essentiel. Ce achat cialis pfizer phénomène a été mis en évidence dans différentes populations: C'est quand celui ou celle qui souffre le plus dans le couple peut l'évoquer acheter priligy en france qu'il devient possible d'envisager à chercher de l'aide. La cuscute figure parmi les toniques sexuels les plus reconnus dans la pharmacopée chinoise traditionnelle.

 

Liên kết Website
Thăm dò ý kiến

Bạn biết công ty TFC Gia Lai từ đâu ?
 

Thiết kế website, Thiết kế website bán hàng trực tuyến bởi Creativevietnam